کشیدن و رها کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به سادگی تصویر به جعبه درست بکشید. بزرگ برای یادگیری خواندن بچه ها!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyDragDrop