لباس تا عروسک 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب بهترین لباس های تعطیلات برای این عروسک cute کمی!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDress UpDoll