لباس تا عروسک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این عیار دختر کمی نیاز به کمک بزرگی خود را در تحول زیبایی او. کمک به او و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsDressDoll