پری عروسک ساز 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما پری ناز قرار داده و در یک نمایش مد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsFairyDollMaker