شیرین عروسک ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

خود را عروسک شیرین.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsSweetDollMaker