شیرین عروسک ساز 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

خود را عروسک شیرین.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsSweetDollMaker