عروسک Yurinuri ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بازی ساز عروسک ناز از yurinuri.com

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsYurinuriDollMaker