diggin' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کشف دنیای زیر سطح گیزا، مصر. هدایت شده توسط آقای دیکنز شما باید هدف، چابکی را ترکیب و قدرت کسب درآمد به همان اندازه که ممکن است قبل از زمان بهترین از شما می شود.

کنترل بازی:
در بازی

Gold Mine Collecting Money Timing Jewel Unity Webgl