عمیق دیگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

عمیق بازی های کلاسیک اعتیاد است، حالت سخت و حالت آسان وجود دارد. در حالت سخت، منبع هوا در طول زمان کاهش می یابد، هر سنگ حفاری مصرف هوا 20٪ است. در حالت آسان، فقط هوا کاهش می یابد زمانی که شما حفاری، یک سنگ رنگ مصرف 1٪ هوا، یک سنگ 5٪ هوا.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت شخصیت، فشار نوار فضا برای حفاری سنگ، سنگ را با همان رنگ می تواند حذف شود، اجازه نمی دهد سنگ سقوط بالاتر از شما و یا شما خواهد مرد.

ArcadeBricksDeepDigg