دریای عمیق اکسپلورر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چنگ زدن به تمام کننده موضوعات زیر آب، اما مراقب برای موجودات زنده دیگر که به شما صدمه دیده است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

WaterScuba DivingObstacleDeepExplorer