موجودات عمیق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

می تواند به شما کمک کند این مخلوق فرار از آتشفشان قبل از آن فوران در بسیاری از موجودات دیگر هستند رو مسدود کردن راه خود را برای نبرد آماده می شود. سعی کنید به فرار به همان سرعتی که شما می توانید. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
چپ، فلش راست - فلش moveUp - jumpA - ضربات - از کار اخراج شده - سپر

FunnyDeepCreatures