رونق Counterstrike بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   04

ساقه همه دشمنان که بیرون می آید و یا می میرند.

کنترل بازی:
1 کلید برای شاهین شب. صفحه 2 کلید برای Krieg SS2 Armalite فضایی
نوار به بارگذاری مجدد. انجمن ماوس به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionFirst Person ShooterCounterstrikeBoom