لورا، برو گم شو! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لورا، مجری برنامه تلویزیونی بحث، آسیب دیده است شهرت کشور شما '، در حال حاضر شما باید به اخراج او با استفاده از روش های شدید. مراقب باشید زیرا او برنده 'تی به تنهایی. ما نشان می دهد شما دوباره 'تک تیرانداز بسیار عالی!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید

FightingShootingActionFishingFirst Person ShooterLauraAway