د در روز نرماندی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

بازی تیر اندازی بزرگ در جنگ در نرماندی بر اساس!

کنترل بازی:
دفعات بازدید: دستورالعمل بازی برای کنترل

ArmyShootingActionFirst Person ShooterD-dayNormandy