حمله رعد اسا رباتها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

چه مدت می تواند به شما برای زنده ماندن قبل از شما اخراج

کنترل بازی:
فلش - moveSpacebar - پرتاب

FunnyBlitzBots