مسابقه تیغه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی گرم و بازی های جدید ران از تیغه. فقط تمام اقلام در راه خود را برای کسب امتیاز جمع آوری کند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت، نوار سمت چپ و راست و فضا به پرش به ماشین.

DrivingActionCollecting BladeRacing