بن 10 تاثیر بحرانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   26862 81.21% with 330 votes

بحرانی ضربه شهاب سنگ انفجار و فاز را از طریق موانع برای حفاظت از زمین از یک یورش از آوار مرگبار در تاثیر حیاتی.

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10