به قاتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کشتن تمام خون آشام ها قبل از آنها شما را بکشند!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySlayer