بالون دوئل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پاپ بالن مخالفان خود را و خرید انواع سلاح. اعتیاد آور دو حالت پخش!

کنترل بازی:
کمک در بازی را بررسی کنید.

ActionBalloonDuel