Bóng Duel Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bật đối thủ của bạn bóng bay và mua nhiều loại vũ khí. Gây nghiện hai chế độ chơi!

Điều khiển:
Kiểm tra trong game giúp đỡ.

ActionBalloonDuel