spongebob در بالون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

اجتناب از چتر دریایی در حالی که جمع آوری اقلام خوب در طول راه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsObstacleBalloonsCollecting Spongebob