بالون کارشناسی ارشد 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همانطور که می توانید حرف های بسیاری را تایپ کنید و یکی از آنها را از دست ندهید یا اینکه بازی تمام شده است. شما باید در تایپ کردن این نامه ها بسیار سریع باشید.

کنترل بازی:
در بازی

سریال٪ 0a بالن٪ 0A حرف