کوهنورد صفحه کلید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

راهنما میمون به سرعت بالا! با استفاده از هر دو دست، استفاده از صفحه کلید خود را برای تایپ هر حرف که شما در بازی می بینید. استفاده از دست چپ خود را هنگامی که حروف در سمت چپ و دست راست خود را به نظر می رسد هنگامی که حروف در سمت راست ظاهر می شود. میمون سقوط خواهد کرد اگر شما از نوع حرف اشتباه است، پس مراقب باشید!

کنترل بازی:
نوع حروف

برای صعود میمون

MonkeyLettersGirlsKeyboardClimber