هراس اپل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

طفره رفتن سیب های دریافتی برای تا زمانی که ممکن است.

کنترل بازی:
راست و چپ کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

ActionApplePanic