بذرها ماجراجویی بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما بلوط شکست موجودات فارست.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionAcornsAdventure