2048 بزرگ شد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کودک را به پسر ، دانشجو ، پیر یا پیر بزرگ کنید. بازی باحال 1024 یا 2048. با استفاده از فلش یا کلیدهای جهت دار برای جابجایی تصاویر و برخورد 2 از همان تصاویر ، اجازه دهید رشد کند. هر سطح جدید دشوارتر است.

کنترل بازی:
در بازی

Matching Baby Android Html5 Mobile Touchscreen