عزیزم قلعه دندان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سعی کنید برای پیدا کردن دندانهای زیر بالش.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsBabyToothCastle