فرهنگ جهانی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تمام فرهنگهای جهان می تواند تنها در یک بازی وجود دارد. با این حال، لباس کمک می کند تا برای شناسایی فرهنگ ها و در اینجا شما بیش از چند خواهید دید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل و لباس را انتخاب کنید.

Dress UpDollDress UpWorldCulture