تحت پوشش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   143 82.35% with 17 votes

گرفتن عکس از starlets آشکار ترین لحظات! کار خوب اگر شما می توانید آن را دریافت کنید ...

کنترل بازی:
ماوس را به هدف.
را کلیک کنید برای گرفتن عکس.

Mouse SkillFunnyUnderCover