ماجراهای لکه باب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حرکت در اطراف و پرش بر روی دشمنان.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش.

AdventureAdventuresBlob