سوپر فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برو سر به در برابر کامپیوتر سر کنید و سعی کنید توپ فوتبال بزرگتر از اندازه به هدف و پا زدن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSuperSoccer