رقصنده اسپانیایی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

در هنگام بیان خودتان را از طریق رقص، شما می خواهید آن را در سبک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsSpanishDancer