استفاده نکردن از صورتک از جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شلیک نکردن از صورتک ها. احساس شبیه به غیرواقعی فلش. چنگ زدن به این سلاح ها!

کنترل بازی:
W - انتخاب سریع یک انجمن A -. حرکت به چپ
D - حرکت می کند در حال انجمن ماوس - هدف / شوت.
1-9 - سلاح را انتخاب کنید انجمن E - نمایش هیئت مدیره امتیاز.

FightingShootingActionShoot 'em UpSmileys