باریک و زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

لباس سبز بهار را با یک خانم باریک و زیبا در انتظار کمک شما. چه احساس طراوت؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSlimPretty