باریک و زیبا لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس سبز بهار را با یک خانم باریک و زیبا در انتظار کمک شما. چه احساس طراوت؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsSlimPretty