زیبا GIRO بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

عروسک خود را ایجاد کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPrettyGiro