جستجو از طریق هرج و مرج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

جستجو در مسائل خود را در داخل این هرج و مرج.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSearchThroughChaos