Scorpion Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Trong trò chơi này có 7 đống thẻ hoạt cảnh, mỗi có chứa 7 thẻ và các 3 thẻ đầu tiên của 4 cọc đầu tiên được bảo hiểm, các 3 thẻ còn lại của boong được đặt sang một bên như các thẻ chứng khoán. Các đối tượng của trò chơi là để sắp xếp các thẻ hoạt cảnh vì vậy sẽ có 4 cột của thẻ từ K đến A có với các phù hợp với cùng một. Mỗi thời gian, bạn có thể di chuyển bất kỳ thẻ từ bất kỳ đống hoạt cảnh nhưng khi bạn di chuyển, các thẻ trên đầu trang của thẻ di chuyển phải di chuyển lại với nhau như là một đống. Bạn có thể đặt các đống trên một đống hoạt cảnh nếu của thẻ mới nhất của cọc hoạt cảnh là một trong những điểm cao hơn hơn so với thẻ di chuyển và là của phù hợp với cùng một. Khi một đống hoạt cảnh là trống rỗng, bạn có thể đặt một vị vua trên nó. Tại bất kỳ thời gian của trò chơi, bạn có thể nhấp các thẻ chứng khoán để đối phó họ với mỗi trong các 3 cọc hoạt cảnh đầu tiên. Các nhanh hơn bạn hoàn thành các trò chơi, càng cao điểm số các.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

CardsAndroid DefaultScorpionSolitaire