Ngăn xếp Thẻ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm cho ngăn xếp của các thẻ mà tính lên đến 21. Hình ảnh có giá trị 10 điểm và Ace là giá trị 1 hoặc 11.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

CardsMouse SkillMatching Timing Android Stack