REAKTOR بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

وظیفه شما این است برای تمیز کردن راکتورهای هسته ای شکسته و صرفه جویی 15 سیاره را از نابودی خاص. شما باید بلوک های رنگی پلوتونیوم مطابقت آنها را خاتمه. اگر آنها هسته راکتور را لمس، شما رفته!

کنترل بازی:
از منطقه REAKTOR 8 بخش وارد کنید که در آن شما مطابقت دارند پلوتونیوم رنگی blocks.Press دکمه سمت چپ ماوس خود را به چرخش REAKTOR به آزادی دکمه position.After راست، بلوک پلوتونیوم رنگی اخراج از core.Join حداقل 3 پلوتونیوم بلوک از همان رنگ برای از بین بردن کار them.Your است برای تمیز کردن منطقه REAKTOR کل! دان 'تی اجازه دهید هر بخش پر شده است، چرا که به شما یک زندگی از دست بدهند!

SkillReaktor