Obnoxius بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کشیدن یک مربع و سعی کنید برای به دست آوردن هر دو مربع به پایان بدون دست زدن به هر چیزی.

کنترل بازی:
کشیدن و رها کردن مربع با موس خود را.

SkillPuzzleObnoxius