Neurolight Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mịn ít trò chơi để giữ cho bộ nhớ của bạn sắc nét. Có niềm vui chơi trong 8 ambiances khác nhau.

Điều khiển:
Bấm vào các đối tượng theo thứ tự đúng để tái tạo hàng loạt bạn see.Challenge - sẽ tiết kiệm điểm cao nhất của bạn nếu đăng nhập in.Free chơi - Để hành nghề ở bất kỳ cấp độ bạn muốn mà không cần điểm số cao nhất.

SkillMemoryNeurolight