Nanaca سقوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انتخاب زاویه مناسب برای دریافت یک دوچرخه تصادف و اندازه گیری تا چه حد می تواند به شما پرواز زمانی دریافت یک دوچرخه تصادف!

کنترل بازی:
نگه دارید ماوس را کلیک کنید به فرشته و قدرت را انتخاب کنید و سپس به ضربه آزاد

ArcadeNanacaCrash