مبارزه با هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

انتخاب هیولا و مشکل خود را به عنوان شما را در مقابل هیولا های متعدد آماده به لگد زدن لب به لب خود را نبرد.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک فاصله
- بلوک
-. لگد انجمن S - حمله از قوی <برزیلی > D - حمله سریع.

FightingActionMonsters