ذهن ماربلز شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

شما باید به شکل ردیف از همان رنگ را به توپ ناپدید می شوند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBallAndroid DefaultMindYourMarbles