Juwelen 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این یک بازی های بزرگ Match3 که مهارت های خود را آزمایش و به UA زیادی از سرگرم کننده است. در این بازی تو باید برای مطابقت با سه بار یا بیشتر جواهرات همان رنگ به کسب امتیاز. پس از علت نوار پاداش نگاه کنید اگر این نوار را اجرا می کند از تو بازی از دست داده است. اما شما همچنین باید مراقبت در مورد محتوای] تحلیل کنند، چون این بازی در حال تبدیل شدن بیشتر سنگین تر با هم. بنابراین سرگرم کننده داشته باشد!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android Default