ذهن و ارقام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

تست ذهن و سرعت خود را با 7 مختلف بازی های کوچک در این بازی ذهن به سرعت گام و بازی موش!

کنترل بازی:
دستورالعمل های دقیق و عمل در منو. کامل بازی در کوتاه ترین مقدار از زمان برای گرفتن نمره خود را بالا ارسال شده

SkillMatchFastMind