فلزی مثل حلزون حرکت کردن مسابقه فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این زمان مثل حلزون حرکت کردن فلز در حال وقوع است در فضا. کشتی های دشمن در حال حمله به کشتی اصلی خود را. شما باید برای رسیدن کشتی اصلی در اسرع وقت برای کمک به مبارزه با حمله enemys. کشتی های دشمن به شما می آیند و سعی کنید به شما متوقف است. مسابقه کشتی خود را هر چند دشمن و کمک به مبارزه در کشتی اصلی.

کنترل بازی:
استفاده از فلش را به بازی و فضا به ساقه.

ShootingActionSpaceSpaceshipRacingMetalSlug