لبه نورانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دستگاه درخشان خود را در این بازی سفینه فضایی لبه درخشان y8 کنترل کرده و موانع موجود در راه رسیدن به کریستال صورتی را از بین ببرید. به موانع قابل جابجایی مانند دیوارهای بلوک حمله کرده و راه خود را برای ادامه کار آزاد کنید. اگر گیر کردید ، فقط سطح را بارگیری کنید و کلون شما در ماموریت شما کمک خواهد کرد.

کنترل بازی:
در بازی

Space Spaceship Unity Webgl