مد دوست داشتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زندگی در دنیای مد آسان نیست اگر شما نمی دانید که چگونه می شود مد روز. راهنما این دختر پیراستن و لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpLovelyFashion